ZORUNLU DERSLER

Erişkin Psikopatoloji
Psikopatolojilerin sınıflandırılması: DSM-IV 1. Eksen bozukların içerikleri, davranım bozuklularının içerikleri; Psikopatolojilerin etiyolojisi: Biyolojik kuram, Davranışçı kuram, Bilişsel kuram, Psikodinamik kuram; Vaka çalışmaları.

İleri Araştırma Uygulamaları
Deneysel araştırma yöntemleri / Geçerlik ve güvenilirlik kavramları / Araştırma problemi / Hipotez kurma/ Değişkenlerin tanımlanması/ Operasyonel tanım/ Literatür taraması / örneklem seçme yöntemleri / farklı araştırma desenleri / Bilimsel makale yazma kuralları.

İleri İstatistik
Çok etkenli ANOVA modelleri / ANCOVA / Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) / MANCOVA / faktör analizi / Güvenilirlik analizleri / Basit doğrusal regresyon / Çok değişkenli regresyon analizi /  Lojistik regresyon

Klinik Görüşme ve Değerlendirme
Klinik görüşmenin amacı – Klinik görüşme yöntemleri – Klinik değerlendirmenin amacı – MMPI testinin uygulaması – MMPI testinin raporlanması – TAT testinin uygulaması  – TAT testinin raporlanması

Süpervizyon I
Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır.

Süpervizyon II
Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır.

SEÇMELİ DERSLER

Çocuk Psikopatolojisi
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar / Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu/ Öğrenme Bozuklukları /Zeka Bozuklukları / Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları/ Çocuklarda Duygudurum Bozuklukları / Çocuklarda Yeme Bozuklukları / Çocuklarda Davranım Bozuklukları / Seçici Konuşmamazlık /  Kekemelik

Grup Psikoterapisi
Öğrencilere grup terapisine yönelik temel becerileri ve metotları kazanır, ayrıca grup terapisine has terapötik faktörler ile grup terapisi uygulamalarında karşılaşılan problemlere yönelik bilgi verilir

Psikodinamik Psikoterapi
Psikodinamik psikoterapinin tarihi ve gelişimi / İd, ego, süper ego kavramları / Savunma mekanizmaları / Frued’a göre kişilik evreleri / Nesne ilişkileri kuramı / Psikodinamik kuramda terapi yaklaşımı / Aktarım / Karşı aktarım

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
Kognitif Davranışçı Terapi tekniklerinin dayandığı model tanıtılır, temel kavram ve yöntemler öğretilir.

Yeme Bozuklukları
Anoreksiya Nervosa/ Bulimia Nervosa / Yeme Bağımlılığı / Farkına varmadan yeme / İyi hissetmek için yeme / Zevk için yeme/ Stresi gidermek için yeme / Canlanmak için yemek /Kompulsif Yeme Problemleri / Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu/ Gece Yeme Sendromu / Kısıtlama Sürecinin Ardından Fazla Yeme Atakları / Fazla Kiloları Korumak İçin Yemek / Yeme Bozukluklarının Tedavisi

Davranışın Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı
Psikolojik sorunlarda kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak görülen etkilerin üzerinde durulur.

Duygular ve Psikopatoloji
Temel duygular kuramsal olarak incelenir ve psikopatoloji ile duygular arasında nasıl bir ilişki olduğu ilgili literatürokunur.

Aile ve Evlilik Terapisi
Aile içindeki terapötik değişimi sağlayacak ve kolaylaştıracak olan aile terapisi becerilerinin öğrenilmesine odaklanılır. Çift ve ailelerin sorunlarını anlamaya, sorunlarına yönelik formülasyon yapmaya ve müdahaleye yönelik becerilerin gelişmesini üzerinde durulur.

Şema Terapisi
Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar içerisinde yer alan, fakat ayrı bir okul olan Şema Terapi yaklaşımı tanıtılır ve bu yaklaşımın psikopatolojileri açıklama şekli ve tedavi için uyguladığı teknikler öğretilir

Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi
Alkolün etki mekanizması, tolerans gelişiminin biyolojik açıklaması, alkol kullanımı ile ilişkili bozukluklar, alkol kullanımı önleme ve tedavi programlarında temel prensipler dersin içeriğinin oluşturması

Projektif Testler
Ders önde gelen projektif kişilik testlerini (Rorschach ve TAT) kapsamaktadır. Bu derste öğrencilerin değerlendirme yöntemlerinin seçimi, testlerin uygulanması ve raporlanmasını içermektedir.