Ders İçerikleri

GFD501 Gayrimenkul Hukuku    (3 -0-3) 8
Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul geliştirme projelerinin hazırlanabilmesi için, proje kapsamında bulunan taşınmazların hukuki durumu ile mülkiyet ve üzerinde mevcut haklar ile kısıtlamaların neler olduğunun tespiti, taşınmazların bulunduğu ve sınırdaş olduğu yerlere ilişkin hukuki durumları (orman, kıyı kenar gibi), arazi ve orman kadastrolarının yapılıp yapılmadığı ve hukuki sonuçları, taşınmazların planlanıp planlanamayacağı, taşınmazların çevre, nazım ve uygulama imar planı içinde olup olmadığı, kamulaştırmanın gerekmesi halinde hangi hukuki sürecin izlenmesi gerektiği ve sorunların olması halinde ne gibi hukuki çözümler bulunabileceği hususlarının aktarılması ve tartışılması.
 
GFD502 Araştırma Yöntemleri  (3 -0-3) 8
Araştırmanın tanımı: Fen Bilimleri geleneğinde araştırma, Sosyal Bilimler geleneğinde araştırma, tasarım araştırması. Bilimsel araştırmanın nitelikleri. Tasarım araştırmalarının tarihçesi. Araştırma yaklaşımları: Nicel araştırma tasarımları, nitel araştırma tasarımları, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması. Nicel araştırmanın doğası, çeşitleri ve konuları. Nicel araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi. Araştırma problemi tanımlama yolları. Kütüphane kaynaklarının kullanımı ve literatür araştırması. Nitel Araştırma Modülü: Nitel araştırmaya giriş, veri toplama yöntemleri ve analizi. Gözlem. Görüşme. Vaka Çalışması Yöntemi. Etnografı, Historiography, Eylem Araştırması, Protokol Analizi.
 
GFD503 İmar Mevzuatı  (3 -0-3) 8
İmar mevzuatı, imar mevzuatında merkezi ve yerel yönetimlerin yetkileri, belediye mevzuatı, belediye mevzuatında yerel yönetimlerin yetkileri.
 
GFD504 Proje Değerleme ve Raporlama (3 -0-3) 8
Gayrimenkul geliştirme dünyasına giriş niteliğindeki bu derste, geliştirme süreçleri, bu süreçlerdeki paydaşlar ve sürecin planlanması tartışılmaktadır. Planlamaya özel bir önem verilmekte, sektör-bağımsız olarak her ürünün rekabetçi özelliklerinin planlanması gerektiği vurgulanmaktadır.
 
GFD505 Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları  (3 -0-3) 7
Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramı, taşınmaz değerlemesinin önemi, Türk vergi sistemine genel bakış, Türkiye’de taşınmaz değerlendirmesine ilişkin mevzuatın tarihsel gelişimi, taşınmaz değerleme kriterlerinin irdelenmesi, taşınmaz değerleme yöntemleri; karşılaştırma, gelir, maliyet ve karma değerleme yöntemleri, nominal değerleme yöntemi, değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, değer ve vergi amaçlı harita üretimi, taşınmaz değerleme ve coğrafi bilgi sistemleri, taşınmaz değerlemesinde ülkemizdeki uygulamalar, kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulamaları
 
GFD506 Kamulaştırma Teknikleri ve Kentsel Alan Düzenlemesi  (3 -0-3) 7
İmar bilgisi ve şehirleşme, şehircilik, ülke ölçeğinde kentleşme ve planlama, imar planının tanımı, amacı ve hukuki niteliği, imar planı ve plan yapımına dair esaslar, planlama görev ve yetkileri, imar planlarında bölgeleme ve aktarilabilir imar hakkı, imar planlarının uygulama yöntemleri,
kamulaştırma (istimlâk), mal sahibinin isteği üzerine yapılan imar planı uygulamaları, 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması (arsa ve arazi düzenlemesi), imar uygulamasında düzenlenen diğer cetveller, düzenleme ortaklık payı (dop).
 
GFD507 Taşınmaz Değerlemede ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat  (3 -0-3) 7
Medeni Hukukun Temelleri, Mülkiyet Hakkı Ve Taşınmaz Mülkiyeti, Tapu Sicili, Vergi Hukuku, Kamulaştırma Ve Şehircilik Hukuku, Taşınmaz Finansmanına İlişkin Hukuk Ve Uygulamalar, Diğer Yasalar.
 
GFD508 Çevre ve Kent Sosyolojisi (3 -0-3) 7
Kent sosyolojisinin ana çalışma alanları, görsel sosyoloji yöntemi, saha çalışması- alışveriş merkezleri, saha çalışması- serbest bölge, saha çalışması- tarihi kent merkezi-, saha çalışması -sebze-meyve hali, saha çalışması-sanayi işletmeleri, saha çalışması- inşaat şantiyesi.
 
GFD509 İpotekli Konut Finansmanı (3 -0-3) 7
İpotekli konut finansmanı uygulamasının finansal piyasalar üzerindeki etkisinin incelenmesi
 
GFD510 Gayrimenkul Tesis Yönetimi  (3 -0-3) 7
Ekonomik büyüme-kalkınma kavramsal çerçeve, büyüme modelleri dünya inşaat, ticari gayrimenkul ve konut sektörü, Türkiye'de inşaat, gayrimenkul konut sektörüne ilişkin göstergeler, gayrimenkul sektörünün özellikleri, gayrimenkul tipleri, konut sektörü-konut finansmanı, gayrimenkul sektörünün riskleri, gayrimenkul sektöründe piyasa koşulları gayrimenkul piyasalarında denge, gayrimenkul değerlemede kullanılan yaklaşımlar, kentsel mekân piyasası, gayrimenkul varlık piyasası, kentsel gelişme teorileri, kent ekonomisinde farklı yaklaşımlar ve konut.  
 
GFD512 Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Sistemleri (3 -0-3) 7
Değer ve değerleme kavramı, gayrimenkul değerleme kavramı, gayrimenkul çeşitleri, değerlemenin amaçları, değerlemeyi etkileyen faktörler, Dünya’da gayrimenkul değerleme uygulamaları, Türkiye'de gayrimenkul değerleme uygulamaları, gayrimenkul değerleme meslek örgütleri, değerleme yaklaşımları ve değerleme yöntemleri, değerleme süreci, emsal karşılaştırma, maliyet yaklaşımı, gelirlerin kapitalizasyonu yaklaşım ı, arsa/arazi değerleme analizi.
 
GFD513 Gayrimenkul Yatırımlarının Finansmanı ve Analizleri  (3 -0-3) 7
Bu ders, konut ve ticari gayrimenkul finansmanı ile ilişkili yatırım ve riskleri anlaliz etmektedir. Dersler ve problem setleri dahil kavramlar ve teknikler gayrimenkul ile ilgili birçok alanda kullanılmaktadır. Bu yatırım, kalkınma finansmanı, gayrimenkul değerlemesi, danışmanlık, gayrimenkul yönetimi dahil , kiralama,  analiz etme süreçlerini içermektedir.
 
GFD514 Şirket Değerlemesi  (3 -0-3) 7
Göreceli değerleme ve opsiyon fiyatlama modelleri kullanılarak bir şirketin değerinin belirlenmesinde tam bilgi verilmesi ve bir şirketin değerleme sürecinin proje yardımıyla incelenmesi.
 
GFD515 İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulamaları (3 -0-3) 8
Sözleşmede taraflar ve yasal altyapı, çatışma ve çatışma yönetimi kavramları, inşaat sektöründe çatışma kaynakları, çatışma türleri, çatışma aşamaları, çatışma yaklaşım stilleri, çatışma giderme yaklaşımları, inşaat projelerinde yüklenici firma ile mal sahibi ilişkisi, ücret ile ilgili çatışmalar, inşaat projelerini etkileyen riskler, inşaat projelerinin kontrolü, inşaat sözleşmeleri, örnek olay çözümlemeleri.
 
GFD516 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (3 -0-3) 7
Sermaye piyasalarının hukuki çerçevesi, sermaye piyasası ürünlerinin ihracına ilişkin yasal düzenlemeler, Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeler, portföy yönetim şirketleri gibi konular dersin içeriğini oluşturacaktır.
 
GFD517 Gayrimenkul Vergilendirme ve Muhasebeleştirme (3 -0-3) 7
Vergi mevzuatı ile ilgili genel ilkeler  ve kavramlar, vergi usulü ve vergi usul kanunu, kurumlar vergisi kanunu, gelir vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, gayrimenkullerden sağlanan gelirlerin vergilendirilmesi, gayrimenkullerin alım-satım ve inşa işlemlerinin vergilendirilmesi, gayrimenkullerin ve gayrimenkul getirilerinin diğer vergiler karşısındaki durumu, harçlar.
 
GFD593 Seminer  (0 -0-0) 10
Araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma. Akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlık.
 
GFD590 Tez (0 -0-0) 20
Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.
 
GFD591 Tez (0 -0-0) 30
Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.