Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER


Yönetim ve Organizasyon
İşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, örgüt teorisi ve örgüt-çevre ilişkileri yaklaşımları, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.).

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi
Sendikal İlişkiler ve personel yönetimi ilkeleri: insan kaynakları ve kariyer planlaması, işe alma, oryantasyon, yetiştirme ve geliştirme; ücret yönetimi, performans değerlendirme-özendirme; iş analizi ve dizaynı; Türkiye'de sendikalar.

 

 

Araştırma Yöntemleri
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.

 


Liderlik Teorileri
Liderlik Nedir?, Liderlik Tipleri, Değerler, Tutumlar, Kişilik, Algılama, Öğrenme, Güdüleme, Gruplar, Grup Davranışının Temelleri, Liderlik, Güç ve Politika, Karar Alma, Örgütsel İletişim, Örgüt Kültürü, Çatışma, Örgütsel Değişme

 

 

Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

Girişimcilik
Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

 

 

Toplam Kalite Yönetimi
Kalite yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilkeleri, Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, Geliştirme programları, Kalite güvence sistemleri.

 

 

Halkla İlişkiler ve İletişim
Halkla ilişkilerin gelişim süreci, fonksiyonları, süreçleri, sponsorluk, lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.Halkla ilişkilerde kullanılan kitle haberleşme araçları hakkında bilgi edinir.

 

 

Yönetimde Yeni Gelişmeler
Bu derste öncelikle paradigma kavramı ele alınacaktır. Yönetim teorileri ve yeni yönetim teknikleri farklı paradigmalar çerçevesinde eleştirel tarzda incelenecektir.

 

 

Uluslararası İşletme Yönetimi
ÇUŞ´in küresel rekabetteki yeri ve önemi; endüstriyel ilişkiler ile İKY yönetim üzerindeki etkileri; sendikal anlayış ve toplu pazarlıkta yapısal değişimin boyutu; ÇUŞ´in temel ekonomik ve yönetim stratejileri ve bu bağlamda kriz ve KOBİ yönetimi.

 

 

Örgütsel Davranış
Örgütlerde formel ve informel yapılanma ile ast-üst ve grup ilişkilerinin temel kavram ve teknikleri; yetki tiplerini, yetki göçermeyi, merkezleşme-merkezkaçlaşmayı, eşgüdüm mekanizmalarını, planlama ve denetleme işlevlerini içeren yapısal analiz, motivasyon, moral, önderlik yaklaşımları, rol çatışmalarını, müzakere tekniklerini ve takım oluşturmayı içeren örgütsel davranış analizi; bu yapısal ve davranışsal kavramların çevresel koşullarla etkileşimi sonucu evrimi, bilimsel yönetim, işlevsel ve insan ilişkileri ekollerinin oluşumu ile durumsal, sistem ve post modern kuramların gelişimi.

 

 

Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi, Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi, Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu, İşlenmesi, Transferi, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin Kurumsallaşması, Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları

 

 

Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi
Yenilik, Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramları ve Tanımları, Yenilik ve Yaratıcılık Kavramlarının Önemi, İnovasyon Kavramından Farkları, Yenilik ve Yaratıcılık Nasıl Yapılır?, Yenilik, Yaratıcılık ve inovasyonun tarihsel süreç içinde örneklendirilerek incelenmesi, Yenilik ve yaratıcılık Kavramı Hakkında yazında yer alan Teoriler ve araştırmalar, İnovasyon Konusunda yazında yer alan Teorik çalışmalar, Yenilik, Yaratıcılık ve inovasyonu öğrenme ve İşletmelerin örgüt yapısının bu süreçle değişimi, İnovasyon Yönetimi konusunda Dünya'da önde gelen işletmelerin incelenmesi, İnovasyon Yönetiminde ülkemizde uygulayan işletmelerin incelenmesi, İnovasyon Yönetiminde önde gelen işletmelerin sektörel analizleri, İnovasyon Yönetimi, İnovasyon ile örgüt kültürü ilişkisi ,Örnek olaylarla işletmelerin analizi, Türkiye ve Dünya'daki İş Modeli Uygulamaları
 

 

İşletmelerde Kriz Yönetimi
Kriz tanımı ve önemi kriz türleri, krizin oluşum süreci, kriz nedenleri, krizi önceden algılama yöntemleri, kriz yönetimi.

 

 

Performans Yönetimi
Bu derste yüksek performansa ulaşmanın yolları ve 'toplam performans sisteminin' en etkin biçimde nasıl yönetileceği, İşletme performansının nasıl ölçüldüğü, çalışan performansının yükseltilmesi için 'performans değerlendirme sistemlerinin' nasıl uygulandığı tartışılacaktır.

 

 

Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
Çatışma ve çelişkiyi anlamak, Çatışma ve çelişkilerin nedenleri, Müzakere Süreci gibi konular.

 

 

Karar Verme Teknikleri
Karar Verme Süreci ve Modeller Olasılık Teorisine Giriş Karar Analizi Fayda ve oyun teorisi Lineer Programlamaya Giriş Lineer Programlama Uygulamaları Markov Zinciri Analizi Proje Planlama Kuyruk Teorisi Simülasyon Tahmin Teknikleri Tamsayılı programlama Hedef Programlama Non-Lineer Programlama

 

 

Risk Yönetimi
Risk kavramı ve tanımı, riskin ölçülmesi, riskin analizi ve yönetim çıkarımları değerlendirmesi bilgisi.

 

 

Kitle İletişim Teorileri
Kitle iletişimini iletişimden ayırt ederek kitle iletişim alanını tanımlama. Medyanın toplumsal yapılara olası etkileri: İdealist, materyalist, özerklik ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri. Bilimsel araştırmaya dayalı kitle iletişim kuramları: Lasswell kuramı, iki basamaklı akış kuramı, gündem koyma ve saptama kuramı, kullanım ve doyum kuramı. Kültürel göstergeler yakla