Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler


Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Yönetim biliminin temel konuların yanında; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi konularının Hastane ve Sağlık Kurumları işletmeleri için incelenecektir. Bununla birlikte, her ne kadar halihazırda müfredat içerisinde doğrudan yer almasa da iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca olanaklar dahilinde yer verilecektir.

 

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik
İnsan kaynakları yönetiminin ilkeleri, personel yönetiminden insan kaynakları yaklaşımına geçişin nedenlerinin incelenmesi, örgütsel verimliliği ve başarıyı belirleyen faktörlerin değerlendirilmesi ve örgütlerin insan kaynakları konusunda karşı karşıya kaldığı temel sorunların ve geleceğe yönelik perspektiflerin öğrenilmesi bu dersin genel amaçlarıdır. 

 

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Stratejik yönetim, kurumun uzun vadeli başarımının belirleyen yönetsel karar ve eylemlerden oluşur. Stratejik yönetim, çevrenin taranması, strateji oluşturma, strateji formülasyonu, strateji uygulaması, değerleme ve kontrolden oluşur.

 

Dönem Projesi
Dönem Projesi; araştırılmaya ve incelenmeye değer bir konu üzerinde yapılır. Dönem projesi; giriş, amaç, materyal-metot, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ve kaynakça bölümlerini içeren bir araştırma raporu niteliğinde olmalıdır.

 

Seçmeli Dersler
 

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Uygulamaları
Bu derste, hastane ve sağlık hizmetlerinde pazarlama anket yöntemi uygulamaları; pazarlama süreç analizleri, tüketici davranışları, pazarlama segmentleri, hedef pazarlama stratejileri, mix hizmetler ve iletişimsel hizmetlerde pazarlama yönetimlerinin ilişki düzlemine ait konular işlenecektir. Ayrca bu dersi alan öğrenci teorik olarak işlenen konuların üniversitenin belirleyeceği veya öğrencinin seçmesi durumunda üniversitenin yeterlilik bakımından onaylayacağı herhangi bir sağlık kurumunun pazarlama ve tanıtım bölümünde uygulama çalışmasına katılacaktır.

 

Sağlık Kurumları Muhasebesi ve Uygulamaları
Muhasebenin tanımı ve gelişimi, Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği, Gelir Tablosu, Hesap kavramı ve hesapların işleyişi, Hesap planı, defter ve belgeler, Çift taraflı kayıt yöntemi, Muhasebe sürecine toplu bir bakış, Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri, KDV hesapları ve işleyişi, Tek düzen hesap planının tanıtılması, Varlık hesapları ve işleyişi: Dönen ve duran varlıklar, Kaynak hesapları ve işleyişi: Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar, Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi, Envanter işlemleri, Hesapların kapatılması, Mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. Ayrca bu dersi alan öğrenci teorik olarak işlenen konuların üniversitenin belirleyeceği veya öğrencinin seçmesi durumunda üniversitenin yeterlilik bakımından onaylayacağı herhangibir sağlık kurumunun muhasebe bölümündesaatlik uygulama çalışmasına katılacaktır.

 

Sağlık Hukuku
Dersin kurgusu temel hukuk bilgileri kapsamında güncel konular-mevzuat ve uygulama esas almaktadır. Bunlar arasında özellikle;
Hekim-Hasta Arasındaki Hukuki İlişkiler, Hukuki Sorumluluk Türleri, Doktorun Kusurunun İncelenmesi Tedaviden Doğan Borçlar, Tıbbi Müdahale Çeşitleri ve Doğan Zararlar, Hasta Hakları, Tıp Etiği, Sağlıkla İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sağlıkla İlgili Temel Yasalar, Sağlık Hakları ve Türkiye’deki Durum, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sağlık Personelinin Sorumluluğu, Sağlık Kurumlarının Sorumluluğu,Hekimin Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Durumlar, Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti  Suçu, Tıp Caza Hukukunda Bekgede Sahtecilik  Suçu, Türk Ceza Hukukunda Hekimin İrtikap Suçu vb. konuları kapsamaktadır.

 

Sağlık Kurumları için Güncel Konular
Dersin kurgusu temel hukuk bilgileri kapsamında güncel konular-mevzuat ve uygulama esas almaktadır. Bunlar arasında özellikle ;
Hekim-Hasta Arasındaki Hukuki İlişkiler,
Hukuki Sorumluluk Türleri, Doktorun Kusurunun İncelenmesi Tedaviden Doğan Borçlar, Tıbbi Müdahale Çeşitleri ve Doğan Zararlar,
Hasta Hakları, Tıp Etiği, Sağlıkla İlgili Kurum ve Kuruluşlar,
Sağlıkla İlgili Temel Yasalar, Sağlık Hakları ve Türkiye’deki Durum,
İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sağlık Personelinin Sorumluluğu,
Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti Suçu, Tıp Caza Hukukunda Bekgede Sahtecilik Suçu
Türk Ceza Hukukunda Hekimin İrtikap Suçu vb. konuları kapsamaktadır.

 

Hastane ve Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon
Sağlık kurumlarında örgütsel Davranışa genel bakış, temel kavramlar ve motivasyon kavramları, kişisel ve kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesi, organizasyonlarda liderlik, güç, politik yapı ve çelişkiler organizasyon kültürü, kapsam ve içeriği, sosyo-kültürel yaklaşımda örgütsel sistem; örgüt kültürünün oluşum süreci; içsel ve dışsal adaptasyon sorunlarının çözüm süreci, örgüt ideolojisi, zihinsel programlama değerler ve uygulamalar gibi konular ele alınacaktır.

 

Araştırma Yöntemleri
Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Gözlem teknikleri: Belgesel gözlem, canlı gözlem. Kütüphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, sınama ve teori. Karşılaştırmalı metod. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modeller.

 

Sağlık Kurumlarında Tedarik ve Lojistik Yönetimi  Uygulamaları
Bu ders kapsamında, tedarik, malzeme ve lojistik yönetimim konuları incelenecektir. Lojistik yönetimin alanları içerisinde malzeme ve tedarik teknikleri konusunda bilgi verilecektir. Tedarik süreci-gerekli ürünler (tıbbi ve tıp dışı malzeme, geri dönüşümsüz ürünler, sarf malzemeleri, tıbbi araç ve gerkçelere yatırımlar, teknik işlemleri kolaylaştırıcı yöntemler) analiz edilecektir. Pazarlamada rekabet olgusu, fiyat politikası ve tedarik stratejileri ve depolama; tam zamanlı tedarik ilkeleri, E-ticaret ve modern lojistik kavramları ve kat hizmetleri, tedarik sisteminin içsel ve dışsal görev ve sorumlulukları, lojistik ve hizmet yetkinlikleri, profesyonellerin rolü, riskler, avantajlar ve SWOT analizi ders kapsamında işlenecek konulardır. Ayrca bu dersi alan öğrenci teorik olarak işlenen konuların üniversitenin belirleyeceği veya öğrencinin seçmesi durumunda üniversitenin yeterlilik bakımından onaylayacağı herhangibir sağlık kurumunun logistik ve tedarik  bölümünde 42 saatlik uygulama çalışmasına katılacaktır.

 

Finansal Yönetim
Finansal planlama ve denetim. Finansal tablolar ve analiz araçları. İşletme sermayesi yönetimi. Sermaye yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Firmanın finansal durumunun analizi. Firmanın piyasa değeri ve sermaye yapısı arasındaki ilişki.Yatırım kararları. Temettü kararları.

 

Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Kavramı , Kalite ve Müşteri ,Kalite ve Verimlilik ,Kalite ve Maliyet / Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı ,Kıyaslama (Benchmarking) ,Sürekli İyileşme (Kaizen) , Katılımcı Yönetim ,Personel Güçlendirme (Empowerment) ,Temel Yetenek (Core Conpetence) , Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ,Küçülme (Downsizing) , Kalite İyileştirme Teknikleri ,Kalite Çemberleri (Quality Circles) ,Kalite Grupları , Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance) , Tam Zamanında Yaklaşım (Just in Time) ,Z Teorisi ,ISO Belgesi , Öğrenen Organizasyonlar (Learning Organizations) ,Klasik Anlayış İle TKY Anlayışının Karşılaştırılması

 

Yönetim Muhasebesi
Üretim safhalarında birden çok mamül üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları. Örnek problemler

 

Yatırım Projeleri Analizi
Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler.