Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER


Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon

 

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik
İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi – İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri – Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi ve Uygulamaları – İnsan Kaynakları Planlaması – İnsan Kaynakları Temin ve Seçim Süreci – Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması – İnsan Kaynakları Geliştirme – Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri – Performans ve Kariyer Yönetimi

 

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar, genel ve sağlık çevresi ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme.

 

SEÇMELİ DERSLER
 

Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması
Pazarlama ve sağlık hizmeti pazarlaması kavramları / tüketici davranışları ve tüketici pazarı / kurumsal pazarları ve kurumsal satın alma davranışları / hedef ve konumlandırma stratejileri / rekabet stratejileri / sağlık hizmeti pazarlaması ve etik / stratejik pazarlama planlaması / sağlığı geliştirme stratejileri / sağlık iletişimi.

 

Sağlık Kurumları Muhasebesi
Temel Muhasebe Kavramları / Bilanço Ve Bilançonun Sınıflandırılması / İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Varlıkların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Borçların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Finansal Tablo Bilgilerinin Kullanılması / Sermaye / Nakit Akım Tablosu / Uluslararası Ve Türkiye Muhasebe Standartları

 

Sağlık Hukuku
Temel hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.

 

Sağlık Kurumları İçin Güncel Konular
Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı/ Sağlıkta İletişim/ Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi/ Halk Sağlığı/ Düzenli Sağlık Kontrolü/ Sağlık 

 

Araştırma Yöntemleri 

Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.
 

Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Tedarik Yönetimi
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi temel kavramlar, değer zinciri, tedarik zinciri ve rekabetçi üstünlük, lojistik ve tedarik zinciri sisteminin tasarımı, tedarik zincirinde arz ve talep planlaması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin oluşturulması, tedarik zincirinde envanter ve sipariş yönetimi, lojistik ve tedarik zincirlerinde bilişim teknolojileri konularını içermektedir.

 

Sağlık Sigortacılığı
Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler

 

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Sağlık nedir? Sağlık politikaları nedir? Geçmişten günümüze sağlık sistemleri, Ulusal sağlık politikaları nasıl belirlenir ve bunu etkileyen faktörler nelerdir? Sağlık finansmanı nedir? Nasıl sağlanır? Sigortacılık ve uygulamaları nelerdir? Kamu sigortacılığı nedir? Türkiye'nin sağlık politikası ve uygulamaları nelerdir? Türkiye'de sağlık finansmanı nasıl sağlanmaktadır? 224-GSS-Aile Hekimliği uygulamaların karşılaştırılması? Avantaj-dezavantajları nelerdir? Sağlık politikaları uygulamalarına göre ülke modelleri ve bunların karşılaştırılması konular işlenmektedir.

 

Yönetim Muhasebesi
Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasını kapsar.

 

Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi 

Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.
 

Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve İletişim
Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, halkla ilişkiler örgütlenmesi / sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması / işletmeyi topluma tanıtması / sağlık iletişimi / sağlığı geliştirme / İletişim teknikleri / iletişim yöntemleri / sosyokültürel konumu belirleyen faktörler / sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık üzerine etkileri / halkla ilişkilerde örgütlenme modelleri / yaklaşım ve sorun çözme.

 

Sağlık Kurumlarında Yatırım Analizi
Yatırım türleri, ön fizibilite, pazar analizi (tüketici analizi, rekabet ortamının analizi, talep tahmini), teknik analiz (üretim teknolojisini belirleme, kapasite tayini, kuruluş yeri seçimi, yerleşim düzenlemesi, norm kadro), finansal analiz (sabit sermaye yatırım giderleri, işletme sermayesi, işletim dönemi giderleri), proje değerleme