Ders İçerkleri

ZORUNLU DERSLER
Lojistik İşletmeleri Yönetimi (3+0) 3, 6 AKTS
İşletme ve işletme yönetimi kavramları, lojistik işletmelerinin yönetiminde sosyal sorumluluk ve etik değerler, küresel ve yerel lojistik işletmeleri çevresi ve ekonomik çevreye ilişkin kavramlar, işletme türleri, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi, stratejik planlama, rekabet stratejileri, ilişki yönetimi, işletme organizasyonu ve yönetim fonksiyonları, lojistik işletmelerinde insan kaynakları ve personel yönetimi, üretim yönetimi, müşteri yönlülük ve pazarlama yönetimi, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma bileşenleri, teknoloji ve bilgi sistemleri yönetimi, muhasebe ve finansal tablolar, finansman yönetimi.

 


Taşıma Hukuku (3+0) 3, 6 AKTS
Taşıma Sözleşmesine İlişkin Genel Kavramlar, Tarafların sorumlulukları ve Sınırları. Kara, Hava ve Denizyoluyla Eşya Taşınmasına İlişkin Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Konvansiyonların Uygulama Alanı, Uluslararası Konvansiyonlar Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Dayalı Meydana Gelen Zararın Saptanması ve Tazmin Esasları, Taşıma İşlerinde Aracıların Hukuki Statüleri ve Sorumlulukları.

 


Lojistik Araştırmalarında Bilimsel Yöntemler (3+0) 3, 6 AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma, Bilimsel Araştırmalarda Etik, Araştırma Konusu Seçimi. Kavram Oluşturma, Araştırma Sorusu ve Daraltma, Veri ve Veri Türleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yaklaşımlarının Sınıflandırılması, Araştırma Konusu Seçimi, Değişkenler, Ölçüm, Ölçekler, Geçerlilik, Güvenilirlik, Hipotez, Araştırma Konusu Seçimi. Araştırma Evreni, Örnekleme, Örnekleme Yöntemleri, Örneklem Büyüklüğü, Araştırma Konusu Seçimi, Makale İnceleme Yöntemleri Örnek Makale İncelemesi, Araştırma Konusu Seçimi. Araştırma Konusu ile İlgili Makale İnceleme Sunumları, Nitel Araştırmalar, Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Verilerin Analizi, Araştırma Konuları İle İlgili Örnek Sunumlar, Nicel Araştırma Yöntemi ve Nicel Verilerin Analizi, Araştırma Raporu Yazım Kuralları, Özet, Atıflar, Şekiller ve Tablolar, Kaynaklar. Araştırma Konularının Raporlanması.

 


Lojistik İşletmeleri İçin İnsan Kaynaklar Yönetimi (3+0) 3, 6 AKTS
Stratejik Yönetim ve Planlama, İnsan Kaynakları Planlaması, İş Sistemlerinin Tasarımlanması, İşe Alma Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme, Performans Yönetimi, Ücretlendirme ve Tazminat, İşten Çıkarma, Çalışan İlişkileri ve Hakları, Mevzuat ve Yasal Düzenlemeler.
 


Seminer (0+0) 0, 18 AKTS
Öğrenciler endüstri mühendisliği ile ilgili konularda hazırladıkları seminer çalışmasını herkesin katılımına açık olarak sunacaklardır.

 


Yuksek Lisans Tezi (0+0) 0, 30 AKTS
Bilimsel araştırma yöntemleri, Araştırma yöntemleri, Nicel araştırma yöntemleri, Nitel araştırma yöntemleri, Nicel ve Nitel yöntemler arasındaki farklar, Araştırmaların gözden geçirilmesi, Araştırmalarda rapor hazırlama, Araştırmalarda giriş bölümünün yazılması, Araştırmalarda yöntem bölümünün yazılması, Araştırmalarda bulgular ve yorum bölümünün yazılması, Araştırmalarda tartışma bölümünün yazılması, Araştırmalarda sonuç ve öneri bölümünün yazılması, Genel değerlendirme.

 Bitirme Projesi (0+0) 0, 30 AKTS  
Konunun araştırılması, ilgili alan taraması, çalışmanın yazılması, değerlendirme ve notlandırma
 
SEÇMELİ DERSLER

Ulaşım Sistemleri (3+0) 6, 6 AKTS
Tedarik zinciri ve lojistikte ulaştırma kavramı, Ulaştırma türlerine yönelik inceleme: Karayolu taşımacılığıUlaştırma türlerine yönelik inceleme: Demiryolu taşımacılığı, Denizyolu taşımacılığı ve Havayolu ve içsuyolları taşımacılığı, Taşımacılık türü ve taşıyan seçim kararları, Taşımacılık maliyetleri, Taşımacılık sistemlerinde yer alan ana değişim noktaları, Ulaştırma sistemlerinde yer alan aktörler, Ulaştırma sistemleri ve çevre yönetimi, Ulaştırma sistemlerinde yenilikçi çözümler.

 Lojistik Tesis Süreç Ve Malzeme Yönetimi (3+0) 3, 6 AKTS
Lojistik Tesislerin Tanımlanması: Dağıtım Merkezi, Depo, Terminal, Fabrika Yeri, Tesis Yeri Seçimine İlişkin Modeller,   Tesis Yeri Seçimine İlişkin Optimizasyon Teknikleri,  Tesis Yeri Seçimine İlişkin Uygulamalar, Lojistik Tesislerde Uygulanacak Stok Yönetimi Stratejileri,   Lojistik Tesislerde Uygulanacak Stok Politikaları,   Lojistik Tesislerde Uygulanacak Tam Zamanlı Üretim Uygulamaları,    Lojistik Tesislere İlişkin Stok Yönetimi Uygulamaları,  Dağıtım Merkezi  ve Depo Tasarımı,  Dağıtım Merkezi ve Depo Tasarımında Kullanılan Teknikler, Dağıtım Merkezi ve Depo Tasarımına İlişkin Uygulamalar, Dağıtım Merkezi ve Depo Ekipmanları Operasyonları  

 Lojistikte Dağıtım Kanalı Ve Ağ Yönetimi (3+0) 3, 6 AKTS
Lojistik hizmetlerde dağıtım kanallarına giriş, fiziksel dağıtım kanalları ve lojistik kanallar, hizmetlerde dağıtım kanallarının yapısı, lojistik hizmetlerde dağıtım kanalı üyeleri ve fonksiyonları, dağıtım kanalı üyelerinin seçimi, dağıtım kanallarında rekabet, çatışma ve işbirliği arası, lojistik hizmetlerde dağıtım kanallarının yönetimi. Deniz taşımacılığı hizmetlerinde aracılar: Gemi acenteleri, gemi brokerleri, lojistik hizmet sağlayıcılar, nakliye işleri yüklenicileri. Lojistik işletmeler arası ağlar, lojistik hizmet ağlarının avantajları ve dezavantajları, lojistik ağların işleyişi ve yönetimi

 Liman Ve Terminal Yönetimi (3+0) 3, 6 AKTS
Liman çevresi, trendler ve küresel gelişmeler, Küresel liman operatörleri, Limanlar ve terminaller ile ilgili temel kavramlar, Limanların sınıflandırılması, Liman hizmetleri ve fonksiyonları, Liman ekipmanları ve teknolojisi, Liman ve terminal operasyonlarının temel prensipleri, Tedarik zinciri içerisinde limanların yeri, Limanlardaki lojistik ve katma değerli hizmetler, Liman yönetim ve organizasyonu, Liman pazarlaması ve rekabeti, Limanlarda finansal yönetim, Liman tarifeleri ve fiyatlandırılması, Limanlarda insan kaynakları yönetimi, Limanlarda performans ve verimlilik, Limanlarda stratejik planlama, Liman yatırımları ve finansman, Limanlarda emniyet ve güvenlik. Dünya limanlarının yönetimsel ve sahiplik açısından değerlendirilmesi.

 Tedarik Ve Satınalma Yönetimi (3+0) 3, 6 AKTS
Tedarik yönetiminin kapsamı ve amaçları, tedarik  yapısı ve organizasyon, tedarik süreci değişkenleri: kalite, miktar, zaman, fiyat, tedarik kaynakları, tedarik yönetimi uygulamaları, tedarik sistemi, tedarik yönetiminde denetim ve personel, deniz işletmelerinde tedarik yönetimi, gemi tedarik işletmeleri.

 Enerji Lojistiği (3+0) 3, 6 AKTS
Enerji Sektörüne İlişkin Genel Kavramlar, Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve Üretimi Sırasında Gerçekleşen Lojistik Faaliyetler, Enerji Kaynaklarının Taşınması ve Depolanması Sırasında Gerçekleşen Lojistik Faaliyetler, Enerjinin Dağıtımı ve Pazarlanması Sırasındaki Lojistik Faaliyetler, Birincil (Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür) ve İkincil (Elektrik) Enerji Kaynaklarının Karayolu, Denizyolu, Havayolu ve Boru Hattı Taşımacılığı Açısından İncelenmesi, Enerji Lojistiği Açısından Güncel Gelişmeler ve Türkiye’nin Stratejik Konumu.

 Lojistik Hizmetleri Pazarlaması (3+0) 3, 6 AKTS
Hizmet pazarlamasına giriş, hizmetlerin özellikleri, ürün ve hizmet pazarlamasının farkları, lojistik hizmetlerin özellikleri, lojistik hizmetlerde pazarlama yönetim süreci, lojistik hizmetlerde pazarlama çevresinin analizi, lojistik hizmetler için pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma. Lojistik sektöründe hizmet, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma stratejileri. Lojistik işletmelerde pazarlama uygulamalarının örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrolü

 Ulaştırma Ekonomisi (3+0) 3, 6 AKTS
Ulaştırmanın önemi. Taşıma sistemlerinde maliyetler. Su yolu ile taşımanın diğer ortamlara (mod) göre ekonomik avantajları. Taşım maliyeti ve mesafe, yük grupları ve kullanılmayan taşıma kapasitesi. Maliyetleri düşürmenin prensipleri: Ölçek ekonomileri, verimli yük elleçleme, taşıma ortamlarının uyumlaştırılması ve üreticiler – tüketiciler için stokların optimizasyonu. Uluslararası taşımacılık organizasyonları. Ulaştırmada fiyatlama ve tekelci yapılanmalar. Uluslararası rekabeti önleyici düzenlemeler.

 Demiryolu Ulaştırma Lojistiği (3+0) 3, 6 AKTS
Denizyolu ulaştırmasının lojistik fonksiyonlar içerisindeki yeri ve rolü, Denizyolu ulaştırmasında yükler ve gemiler. Denizyolu ulaştırma türleri: Tarifesiz ve tarifeli denizyolu taşımacılığının özellikleri, Çoklu taşımacılıkta denizyolu ulaştırma sistemleri. Lojistik bir düğüm noktası olarak liman ve terminaller. Denizyolu ulaştırmasında lojistik destek kuruluşları ve hizmetleri, Denizyolu ulaştırmasında aracıların seçimi ve yönetimi.

 Lojistik İşletmeleri İçin Örgüt Yönetimi (3+0) 3, 6 AKTS
Lojistik şirketlerde örgüt yönetimi ve temel kavramların anlatılması dersin ana temelini oluşturmaktadır. Dersin genel amacı ise lojistik şirketlerde örgütsel yapılandırma yöntemlerinin tanımlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Ana konular; Kültür ve değişim, küresel ve etiksel yönetim, stratejik planlamam ve uygulama, örgüt yapısı, insan kaynakları yönetimi, grup, takim ve motivasyon, liderlik ve operasyonel yönetimdir.

 Loistik Sistemlerinde Maliyet Analizi (3+0) 3, 6 AKTS
Lojistik maliyetlerinin yapısı ve sınıflandırılması, lojistik ve maliyet muhasebesi, taşımacılık maliyetleri, çoklu taşımacılık sistemlerinde maliyet hesaplaması ve uygulamaların incelenmesi, vaka çalışmaları (sabit maliyetler ve maliyet giderlerinin dağılımı, başa baş noktası analizi,  değişken maliyetleme sistemi, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama yöntemi,  sipariş maliyetleme sistemi,  standart maliyetleme sistemi,  faaliyet tabanlı maliyet sistemi, bütçeleme,  maliyet analizi ve fiyatlama kararları)

 İşletme Lojistiği (3+0) 3, 6 AKTS
İşletme lojistiğinin genel kavramları, işletme lojistiği ve dış çevre faktörleri, talep tahmini ve işletme lojistiği, ürün özelliklerin işletme lojistiği stratejilerine etkileri, müşteri hizmet düzeyinin belirlenmesi ve ölçümlenmesi,  lojistik kanalda bütünleşme ve tedarik zinciri yönetimi, işletme lojistiğinin fonksiyonları, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı

 Uluslararası İşletmecilik (3+0) 3, 6 AKTS
Uluslararası işletmecilik kavramı ve tarihsel gelişimi. Uluslararası kültürel,  politik,  yasal,  ekonomik çevre,  uluslararası ticaret teorisi. Devletlerin uluslararası ticarete etkileri,  bölgesel ekonomik işbirlikleri,  yabancı yatırımlar ve çok uluslu işletmeler. İşletmecilik stratejileri,  uluslararası işletmecilikte müzakereler ve diplomasi,  ülke değerlendirme ve seçim kararları,  işbirliği stratejileri. Kontrol işlevi,  uluslararası pazarlama,  ihracat ve ithalat stratejileri, küresel üretim ve tedarik zinciri yönetimi. Uluslararası işletmecilikte muhasebe, vergi sistemleri ve finansman fonksiyonu,  insan kaynakları yönetimi.

 Lojistik Bilgi Sistemleri (3+0) 3, 6 AKTS
Sistem analizi, lojistik sistemlerin analizi, bilgi sistemleri, lojistik sistemlerde kullanılan bilgi sistemleri, sipariş işleme sistemleri, satın alma sistemleri, üretim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi, taşımacılık sistemleri, araç takip sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, lojistik sistemlerde kullanılan teknolojiler, BARCODE, RFID ve GPS teknolojileri, kablosuz teknolojiler.

 Denizyolu Ulaştırma Lojistiği (3+0) 3, 6 AKTS
Denizyolu ulaştırmasının lojistik fonksiyonlar içerisindeki yeri ve rolü, Denizyolu ulaştırmasında yükler ve gemiler. Denizyolu ulaştırma türleri: Tarifesiz ve tarifeli denizyolu taşımacılığının özellikleri, Çoklu taşımacılıkta denizyolu ulaştırma sistemleri. Lojistik bir düğüm noktası olarak liman ve terminaller. Denizyolu ulaştırmasında lojistik destek kuruluşları ve hizmetleri, Denizyolu ulaştırmasında aracıların seçimi ve yönetimi.

 Finansal Yönetim (3+0) 3, 6 AKTS
Finansmana giriş, finansal piyasalar, finansal tablolar, nakit akım tabloları ve rasyo analizi, finansal planlama, paranın zaman değeri, bono ve hisse senedi değerleme, risk ve portföy riski, dönüş ve portföy dönüşü,  sermaye bütçeleme, sermaye yapısı

 Şehir Lojistiği (3+0) 3, 6 AKTS
Şehir Kavramı ve Bileşenleri, Dünya Şehirlerinin Kuruluş Yapılarının Kıyaslanması, Şehir içi Ulaştırma Modları ve Tasarımı, Şehir Atıklarının Toplanması ve Yeniden Kazanımı, Şehir Yapısında Tersine Lojistik ve Yeşil Lojistik Uygulamaları, Şehir Lojistiğine İlişkin Modelleme, Şehir Lojistiğine İlişkin İnovatif Yaklaşımlar ve Çözümler

 Ulaştırma Politikaları (3+0) 3, 6 AKTS
Politika tanımı ve kavramı, Politikaları oluşturma ve uygulama süreci, ulaştırma sistemlerinin genel değerlendirmesi, Uluslararası lojistik yönetiminde ulaştırma.  Uluslararası ulaştırma Koridorları ve Ağları.  Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, iç suyolları, boru hattı ve kabotaj taşımacılığına yönelik ulaştırma politikaları. Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ulaştırma politikaları. Ulaştırmada stratejik işbirlikleri. İlgili kurum ve kuruluşların ulaştırma politikaları.

 Karayolu Ulaştırma Lojistiği (3+0) 3, 6 AKTS
Karayolu ulaştırmasının lojistik fonksiyonlar içerisindeki yeri ve rolü, Karayolu ulaştırmasında yükler ve ekipmanlar, Karayolu ulaştırma türleri, Karayolu taşımacılığının özellikleri, Çoklu taşımacılıkta Karayolu ulaştırma sistemleri, Karayolu taşımacılığında fiyatlandırma, Karayolu taşımacılığında lojistik destek kuruluşları ve hizmetleri.

 Grafikleme (3+0) 3, 6 AKTS
Denizcilik ve denizcilik piyasalarına giriş, tarifesiz gemi işletmeciliğinde yük ve gemi tipleri, Çarter türleri: seferlik (voyage), zaman esaslı (time) ve çıplak (bareboat)gemi kiralama, Sefer tahminlemesi ve navlun hesabı: Navlunun zaman esaslı kira bedeli eşleniğinin hesaplanması, tanker işletmeciliğinde sefer tahminlemesi ve navlun hesabı,  Çarter sözleşmelerinde: teklif sunma, karşı teklif verme, gemi bağlantısının yapılması ve çarter partinin düzenlenmesi, astarya ile ilgili tanımlamalar ve voylay kuralları, dökme kuruyük ve tanker taşımacılığında demoraj ve dispeç hesabı, bağlantı sonrası işlemler.